Forskning inom VA-kluster Mälardalen

Kompetensen inom VA-kluster Mälardalen är bred och täcker in hela systemet från avloppsvatten till återföring. Vår styrka är att både reningsverk och forskare arbetar tillsammans med de utmaningar som branschen står inför. Den samlade kompetensen bland klustrets medlemmar inom mätteknik, styrning och modellering med tillämpning mot avloppsvattenrening är unik i Sverige.

Våra prioriterade forskningsområden är:

 • Innovativa och klimatsmarta processlösningar för:
  A) resurseffektiv rening av kväve, fosfor, BOD och svårnedbrytbara ämnen
  B) effektiv biogasproduktion
 • C) Systemanalytiska metoder för resurseffektiv avloppshantering
 • D) Metoder för hållbar slamåtervinning och återföring av växtnäring och organiskt material till produktiv mark
 • E) Metodik och kunskapsunderlag för uppströmsarbete

Exempel på forskningsprojekt inom klustret:

 • Nya utsläppskrav för svenska reningsverk – effekter på reningsverkens totala miljöpåverkan
  Kort projektbeskrivning : Sveriges reningsverk kan vänta sig sänkta utsläppskrav på kväve och fosfor inom ramen för nya tillståndsprövningar i enlighet med ramdirektivet för vatten. Detta kommer kräva ombyggnationer och processanpassningar för svenska reningsverk. Exakt hur och i vilken omfattning nya utsläppskrav skulle påverka miljöpåverkan från svenska reningsverk utifrån ett systemperspektiv vet man idag inte. Sannolikt kommer det krävas åtgärder som innebär ökad resursförbrukning i form av exempelvis elenergi och kemikalier, vilket innebär en negativ miljöpåverkan.

  Forskningsområde: Nya utsläppskrav

  Projektledare: IVL Svenska Miljöinstitutetlänk till annan webbplats
  Projektmedlemmar: IVL, Käppalaförbundet, Stockholm Vatten, Mälarenergi, Lunds universitet

  Startår: 2014

 • Övervakning av avloppsreningsverk
  Projektet drivs som ett industridoktorandprojekt med finansiering från IVL, Käppalaförbundet och Syvab. Oscar Samuelsson är antagen som industridoktorand med handledning från IVL och UU.

  Forskningsområde: Övervakning styrning och optimering

  Projektledare: IVL Svenska Miljöinstitutet
  Projektmedlemmar: IVL, Stockholm Vatten, Käppalaförbundet, Syvab, Uppsala universitet

  Startår: 2013

 • Optimering av rötningsprocesser för biogasproduktion vid avloppsreningsverk
  Kort projektbeskrivning: Projektet drivs som ett industridoktorandprojekt med finansiering från IVL, Käppalaförbundet och Syvab. Maximilian Lüdtke är antagen som industridoktorand med handledning från IVL, SLU och KTH.

  Forskningsområde: Biogasproduktion, Hållbar återföring av växtnäring och organiskt material till åkrar och Minskade utsläppt av klimatgaser

  Projektledare: IVL Svenska Miljöinstitutet
  Projektmedlemmar: IVL, Käppalaförbundet, Syvab, KTH

  Startår: 2012

 • Optimering av biologiska processer kopplade till ett kommunalt reningsverk

  Kort projektbeskrivning: Projektet studerar hur optimering av olika biologiska processer i reningsverket kan optimeras för att erhålla en bättre rening av P, N samt tungmetaller.

  Forskningsområde: Mätning, styrning och optimering

  Projektledare: Mälardalens högskola

  Projektmedlemmar: Projektet drivs i samarbete med Eskilstuna Energi och Miljö och Mälarenergi

  Startår: 2011

 • Utveckling av operationella strategier och dynamiskt analysverktyg med fokus på energieffektivisering av avloppsreningsverk

  Projektet finansieras genom Formas/Svenskt Vattens gemensamma utlysning "Sustainable Water Management". En dokotorand vid LTH ingår i projektet. Kort projektbeskrivning och mål: Verktyget utgår från det befintliga BSM2 systemet vilket förfinas med avseende på energi, kostnader, carbon footprinting etc. Förslag till förbättrade operationella styrstrategier tas fram och testas med systemet samt, i möjligaste mån, på verkliga reningsverk bland klustrets partners. Befintliga styrstrategier på några av klustrets reningsverk används för att validera simuleringsmodellen och dess resultat.
  Forskningsområde: Modellering, utvärderingskriterier

  Projektledare: Lunds universitet (IEA)

  Projektmedlemmar: LTH, Uppsala univsersitet, IVL

  Startår: 2011

 • Hygien och miljösystemanalys för avloppsprodukter som gödselmedel

  Kort projektbeskrivning och mål:
  • Fortsatt utvärdering av tid- och temperatursambanden vid hygienisering av slam genom inblandning av urea eller ammoniak och/eller alkaliska kemikalier, som kaliumhydroxid, för att optimera gödselproduktionen och hygieniseringsprocessens säkerhet.
  • Genomförande av pilotstudier av slamhygieniseringen i större skala, utomhus.
  • Få ammoniakhygienisering godkänd som behandlingsmetod för produktion av klass A slam.
  • Att bidra till kompetenshöjning på medverkande reningsverk.
  • Att sprida kunskaper vidare till andra delar av VA-Sverige

  Forskningsområde: Hållbar återföring av växtnäring och organiskt material till åkrar

  Projektledare: SLU
  Projektmedlemmar: Samarbete med Uppsala Vatten och Avfall och Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt

  Startår: 2010


Senast ändrad: 2017-06-05
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL