Forskning inom VA-kluster Mälardalen

Kompetensen inom VA-kluster Mälardalen är bred och täcker in hela systemet från avloppsvatten till återföring. Vår styrka är att både reningsverk och forskare arbetar tillsammans med de utmaningar som branschen står inför. Den samlade kompetensen bland klustrets medlemmar inom mätteknik, styrning och modellering med tillämpning mot avloppsvattenrening är unik i Sverige.

Våra prioriterade forskningsområden är:

 • Innovativa och klimatsmarta processlösningar för:
  A) resurseffektiv rening av kväve, fosfor, BOD och svårnedbrytbara ämnen
  B) effektiv biogasproduktion
 • C) Systemanalytiska metoder för resurseffektiv avloppshantering
 • D) Metoder för hållbar slamåtervinning och återföring av växtnäring och organiskt material till produktiv mark
 • E) Metodik och kunskapsunderlag för uppströmsarbete

Exempel på forskningsprojekt inom klustret:

 • SMET - Separation av tungmetaller i kommunal avloppsrening
  Kort projektbeskrivning: Projektet handlar om att hitta sätt att separera tungmetaller vid rening av kommunalt avloppsvatten för att förbättra slamkvaliteten och samtidigt minska belastningen på mottagande vattendrag.

  Forskningsområde: Metoder för hållbar slamåtervinning och återföring av växtnäring och organiskt material till produktiv mark

  Projektledare: Mälardalens högskola

  Projektmedlemmar: Projektet drivs i samarbete med Eskilstuna Energi och Miljö och Mälarenergi

  Startår: 2017

 • HÅVA - Hållbarhetsanalys för värmeåtervinning ur avloppsvatten
  Kort projektbeskrivning: Det finns tekniker för att återvinna värmeenergi som annars går förlorad via det vatten som går ut i avloppsnätet. Värmeåtervinningen är dock förenad med vissa osäkerheter och utmaningar. HÅVA-projektet ska ta fram en hållbarhetsanalys för värmeåtervinning ur avloppsvatten för att svara på frågan om det kan implementeras i stor skala utan oacceptabel påverkan på avloppssystemet och miljön.

  Forskningsområde: Modellering, utvärderingskriterier

  Projektledare:  Docent Ulf Jeppsson, Lunds universitet (IEA)

  Projektmedlemmar: Lunds universitet, RISE, Käppalaförbundet, Tekniska Verken, Sweden Water Research/VA Syd, E.ON, Stångåstaden

  Startår: 2017

 • Screening av befintliga data avseende halter av oönskade substanser i spillvatten

  Kort projektbeskrivning: Projektet omfattar datainsamling, sammanställning och presentation av data avseende oönskade substanser i spillvatten i form av en databas. Mätdata hämtades från ett urval av mätningar som gjorts hos avloppsreningsverk inom VA-kluster Mälardalen och kompletterades med data från Naturvårdsverkets Screeningdatabas för matrisen inkommande vatten till reningsverk. Sammanställningen baseras på de ämnen som identifieras, deras detektionsfrekvenser samt koppling mellan ämne och lagstiftning (inkluderat bland annat EU direktiv, EUs bevakningslista samt övriga relevanta prioriteringslistor). Databasen och rapporten finns nu att ladda ner.

  Forskningsområde: Oönskade ämnen och uppströmsarbete

  Projektledare: Katarina Hansson, IVL Svenska Miljöinstitutet

  Projektmedlemmar: IVL Svenska Miljöinstitutet

  Startår: 2017

 • Nya utsläppskrav för svenska reningsverk – effekter på reningsverkens totala miljöpåverkan
  Kort projektbeskrivning : Sveriges reningsverk kan vänta sig sänkta utsläppskrav på kväve och fosfor inom ramen för nya tillståndsprövningar i enlighet med ramdirektivet för vatten. Detta kommer kräva ombyggnationer och processanpassningar för svenska reningsverk. Exakt hur och i vilken omfattning nya utsläppskrav skulle påverka miljöpåverkan från svenska reningsverk utifrån ett systemperspektiv vet man idag inte. Sannolikt kommer det krävas åtgärder som innebär ökad resursförbrukning i form av exempelvis elenergi och kemikalier, vilket innebär en negativ miljöpåverkan.

  Forskningsområde: Nya utsläppskrav

  Projektledare: IVL Svenska Miljöinstitutet Länk till annan webbplats.
  Projektmedlemmar: IVL, Käppalaförbundet, Stockholm Vatten, Mälarenergi, Lunds universitet

  Startår: 2014

 • Övervakning av avloppsreningsverk
  Projektet drivs som ett industridoktorandprojekt med finansiering från IVL, Käppalaförbundet och Syvab. Oscar Samuelsson är antagen som industridoktorand med handledning från IVL och UU.

  Forskningsområde: Övervakning styrning och optimering

  Projektledare: IVL Svenska Miljöinstitutet
  Projektmedlemmar: IVL, Stockholm Vatten, Käppalaförbundet, Syvab, Uppsala universitet

  Startår: 2013

 • Optimering av rötningsprocesser för biogasproduktion vid avloppsreningsverk
  Kort projektbeskrivning: Projektet drivs som ett industridoktorandprojekt med finansiering från IVL, Käppalaförbundet och Syvab. Maximilian Lüdtke är antagen som industridoktorand med handledning från IVL, SLU och KTH.

  Forskningsområde: Biogasproduktion, Hållbar återföring av växtnäring och organiskt material till åkrar och Minskade utsläppt av klimatgaser

  Projektledare: IVL Svenska Miljöinstitutet
  Projektmedlemmar: IVL, Käppalaförbundet, Syvab, KTH

  Startår: 2012

 • Hygien och miljösystemanalys för avloppsprodukter som gödselmedel

  Kort projektbeskrivning och mål:
  • Fortsatt utvärdering av tid- och temperatursambanden vid hygienisering av slam genom inblandning av urea eller ammoniak och/eller alkaliska kemikalier, som kaliumhydroxid, för att optimera gödselproduktionen och hygieniseringsprocessens säkerhet.
  • Genomförande av pilotstudier av slamhygieniseringen i större skala, utomhus.
  • Få ammoniakhygienisering godkänd som behandlingsmetod för produktion av klass A slam.
  • Att bidra till kompetenshöjning på medverkande reningsverk.
  • Att sprida kunskaper vidare till andra delar av VA-Sverige

  Forskningsområde: Hållbar återföring av växtnäring och organiskt material till åkrar

  Projektledare: SLU
  Projektmedlemmar: Samarbete med Uppsala Vatten och Avfall och Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt

  Startår: 2010

Senast ändrad: 2017-06-05
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL