HÅVA - Hållbarhetsanalys för värmeåtervinning ur avloppsvatten

Syfte: Lejonparten av energin som används i den urbana vattencykeln används för uppvärmning av tappvarmvatten i hushåll och industrier. Enligt en studie från Energimyndigheten använder varje svensk 1150 kWh/år för uppvärmning av varmvatten. Denna energi spolas bokstavligen ner i avloppet. Med hjälp av värmeväxlare eller värmepump kan denna värme återvinnas antingen i fastigheten, i ledningsnätet eller på avloppsreningsverket. Temperaturen och energivärdet i vattnet minskar ju längre nedströms i systemet dessa installeras. Teknik för värmeåtervinning finns på marknaden och används i kommersiell skala utomlands och på vissa ställen i Sverige. Att utvinna värmen ur avloppet är emellertid förenat med vissa osäkerheter och utmaningar. Bland annat riskerar en lägre temperatur på avloppsvattnet att försämra reningen i reningsverkets biologiska processer. Värmeåtervinning ur avloppsvatten är därför reglerat idag och kan inte utföras i så stor omfattning som är tekniskt möjligt. Projektet syftar till att göra en hållbarhetsanalys av värmeåtervinning ur avloppsvatten. Hela systemet ingår: från varmvattnets uppkomst i fastigheterna, värmeåtervinning, förluster i ledningsnätet samt påverkan på avloppsreningsverket. Syftet är att svara på frågan om värmeåtervinning kan implementeras i stor skala utan oacceptabel påverkan på avloppssystemet och miljön.

Projektledare: Docent Ulf Jeppsson, Lunds universitet (IEA)

Projektmedlemmar: Lunds universitet, RISE, Käppalaförbundet, Tekniska Verken, Sweden Water Research/VA Syd, E.ON, Stångåstaden

Startår: 2017

Forskningsområde: Modellering, utvärderingskriterier

Kort projektbeskrivning: Det finns tekniker för att återvinna värmeenergi som annars går förlorad via det vatten som går ut i avloppsnätet. Värmeåtervinningen är dock förenad med vissa osäkerheter och utmaningar. HÅVA-projektet ska ta fram en hållbarhetsanalys för värmeåtervinning ur avloppsvatten för att svara på frågan om det kan implementeras i stor skala utan oacceptabel påverkan på avloppssystemet och miljön.

Mål: Målsättningen med HÅVA är:1) Göra en kunskapssammanställning för värmeåtervinning ut avloppsvatten, 2) Utveckla en systemövergripande simuleringsmodell som inkluderar varmvattenanvändning, värmeåtervinning, energibalanser samt reningseffekten på reningsverket, 3) Genomföra hållbarhetsanalys i tre fallstudier för Malmö, Linköping och Lidingö där modellen testas.

Projektet finansieras genom Formas och Svenskt Vatten Utveckling samt direkt medfinansiering av projektets deltagare.

Läs mer om HÅVA Länk till annan webbplats..

Senast ändrad: 2018-01-05

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL