Screening av befintliga data avseende halter av oönskade substanser i spillvatten

Syfte: Projektet syftar till att sammanställa befintliga data avseende oönskade substanser (främst organiska miljöfarliga ämnen) i spillvatten. Syftet är också att utifrån listan med reglerade ämnen identifiera kunskapsluckor gällande ämnen för vilka mätningar i dagsläget saknas.

Projektledare: Katarina Hansson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Projektmedlemmar: IVL Svenska Miljöinstitutet

Startår: 2017

Forskningsområde: Oönskade ämnen och uppströmsarbete

Kort projektbeskrivning: Projektet omfattar datainsamling, sammanställning och presentation av data avseende oönskade substanser i spillvatten i form av en databas. Mätdata hämtades från ett urval av mätningar som gjorts hos avloppsreningsverk inom VA-kluster Mälardalen och kompletterades med data från Naturvårdsverkets Screeningdatabas för matrisen inkommande vatten till reningsverk. Sammanställningen baseras på de ämnen som identifieras, deras detektionsfrekvenser samt koppling mellan ämne och lagstiftning (inkluderat bland annat EU direktiv, EUs bevakningslista samt övriga relevanta prioriteringslistor). Databasen och rapporten finns nu att ladda ner.

Mål: Projektets mål är att ta fram en kunskapssammanställning samt tillgängliggöra resultaten på VA-kluster Mälardalens hemsida. Dataanalysen ska kunna utgöra ett underlag för rekommendationer av mätmetoder, analyser och förebyggande övervakningsstrategier.

Databasen Excel, 1.2 MB. och den tillhörande rapporten Pdf, 952.3 kB. och fritt nedladdningsbara genom att klicka på länkarna.

Senast ändrad: 2018-01-05

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL