Optimering av rötningsprocesser för biogasproduktion vid avloppsreningsverk

Syftet med projektet är att optimera rötningsprocessen på kommunala avloppsreningsverk. 

Projektledare: IVL Svenska Miljöinstitutet

Projektmedlemmar: IVL, Käppalaförbundet, Syvab, KTH

Startår: 2012

Forskningsområde: Biogasproduktion, Hållbar återföring av växtnäring och organiskt material till åkrar och Minskade utsläppt av klimatgaser

Kort projektbeskrivning: Projektet drivs som ett industridoktorandprojekt med finansiering från IVL, Käppalaförbundet och Syvab. Maximilian Lüdtke är antagen som industridoktorand med handledning från IVL, SLU och KTH.

Mål:

• Att utföra rötningsförsök i labb- och fullskala med det övergripande syftet att ge en ökad total systemeffektivitet för de medverkande avloppsreningsverken med avseende på energiförbrukning och utsläpp av klimatgaser.
• Att utveckla/förbättra verktyg för utvärdering av rötprocesserna på de två medverkande avloppsreningsverken i projektet.
• Att bidra till en kompetenshöjning kring rötprocesserna på projektets två medverkande avloppsreningsverk.
• Att sprida kunskaper vidare till andra delar av VA-Sverige

Senast ändrad: 2015-02-24

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL