Lärosäten

KTH

Avdelningen för vatten- och miljöteknik är en av fyra avdelningar vid institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) på KTH. Forskningen inom VA-teknik har såväl experimentell som teoretisk karaktär där en central del utgörs av experiment i laboratorie- och pilotskala i nära koppling till teori och modellering i syfte att effektivisera konventionella processer mot resursutvinning och utveckla ny processteknologi. Några exempel på processer som vi arbetar med är partiell nitration/Anammox, anaeroba rötningsprocesser, kolåtervinning, fosforutvinning ur slam, reningsprocesser för läkemedel, energibesparing och energiutvinning vid avloppsreningsverk. Avdelningen har en stor internationellt nätverk och har deltagit i flera internationella samarbetsprojekt. För närvarande är experimentell verksamhet kopplad till försöksanläggningen Hammarby Sjöstadsverk där testning och utvärdering av innovativa processer, processystem och övervakningssystem sker i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet.

KTH, Gruppen för vatten- och miljöteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hammarby Sjöstadsverk Länk till annan webbplats.


Lunds universitet (IEA)

Avdelningen för Industriell Elektroteknik och Automation (IEA) är en av tre avdelningar vid institutionen för Biomedicinsk Teknik på Lunds universitet. Sedan 1987 bedriver avdelningen internationellt erkänd forskning inom områdena övervakning, styrning, modellering, benchmarking och simulering av urbana vattensystem, främst inriktat på avloppsvattenrening av såväl kommunalt som industriellt vatten. Särskilt fokus ligger på process-, energi- och kostnadseffektivitet samt resursåtervinning och växthusgasproduktion. Även anaeroba rötningsprocesser utgör en viktig del av verksamheten, liksom på senare år även ledningsnät- och recipientmodellering. Avdelningen har ett mycket stort internationellt nätverk och har deltagit i flera stora EU-finansierade forskningsprojekt. IEA har också lett ett internationellt samarbetsprojekt inom ramen för en IWA Task Group avseende ”Benchmarking of Control Strategies for Wastewater Treatment Plants”, vilket har resulterat i en simuleringsplattform för avloppsreningsverk som idag används av ca 50 forskargrupper över hela världen. Sedan 2020 pågår två doktorandprojekt avseende digitala tvillingar och hur dylika hjälpmedel bäst ska kunna utnyttjas av VA-branschen. Med tillgång till en mängd kommersiella simuleringsplattformar inom VA utgör digitalisering av VA-branschen numera ett ledord för huvuddelen av vår verksamhet.

Lunds universitet, Avdelningen för industriell elektroteknik och automation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Mälardalens universitet

MDU har campus i Eskilstuna och Västerås. Närmare 20 000 studenter läser kurser och program inom design och kommunikation, ekonomi, hälsa, utbildning, teknik, kammarmusik och opera. På MDU bedrivs forskning inom alla utbildningsområden för att lösa samhällets utmaningar, varav forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt framstående. MDH:s nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor bidrar till att människor mår bättre och att jorden håller längre. Framtidens energi är en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö med fokus på förnybar energi, resurseffektivitet och digitalisering – mot en hållbar framtid, i samproduktion med industri och samhälle. Forskningen inom framtidens energi möter utmaningarna inom energi – och miljösystem genom att utveckla processer och system för ökad resurseffektivitet och digitalisering.

Mälardalens universitet, Resurseffektivisering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


SLU

På SLU är det främst två forskningsgrupper som är kopplade till VA-Kluster Mälardalen – Kretsloppsteknik och POPs-gruppen. Forskningsgruppen för kretsloppsteknik forskar på teknik, system och processer som kan bidra till att sluta kretsloppen av växtnäring i samhälle och jordbruk på ett säkert, resurssnålt och miljövänligt sätt. Våra specialiseringar är miljösystemanalys samt teknik för hygienisering, kompostering, BDT-vattenrening och källsorterande avloppssystem. Vi jobbar både med att säkra kretslopp av näring mellan stad och land, i form av t.ex. komposterat eller rötat hushållsavfall, hygieniserat slam och inom lantbruket (mellan lantbrukare) i form av säkert hygieniserad gödsel, rötrest m.m. Forskargrupp i organisk miljökemi (POPs-gruppen) studerar källor, spridning, omsättning och exponering av långlivade organiska miljöföroreningar (POPs, micropollutants) som t.ex. högfluorerade ämnen (PFAS), läkemedel, PAH, pesticider och flamskyddsmedel. Forskningen omfattar renings- och saneringstekniker för förbättrad vattenkvalité och hållbart nyttjande av vatten. Vi utvecklar metodik och strategier för identifiering av kemiska miljö- och hälsorisker med fokus på dricks- och avloppsvatten. Samarbetet inom klustret omfattar även institutioner för Mikrobiologi och Toxikologi vid SLU.

SLU, Gruppen för kretsloppsteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Uppsala universitet

Institutionen för geovetenskaper driver forskningen som sträcker sig från jorden, till vatten och atmosfären. I programmet för luft-, vatten- och landskapslära omfattar både grundforskning och tillämpad forskning som relaterar till processer i luft, vatten och landskap. Forskning inom vatten fokuserar inte bara på grunderna för atmosfäriska, hydrologiska och landskapsprocesser och deras interaktion med människan, men den sträcker sig till vattenkvalité, vattenteknik och miljöanalys. Detta görs genom modellering men också via fysikaliska experiment i fält och laboratorium. Forskning inom vatten och avloppsvatten har expanderat kraftigt under den senaste åren där flera projekt pågår för att undersöka olika metoder för rening av hushållsavloppsvatten, industriavloppsvatten och dagvatten. Avloppsvatten som en källa för mikroföroreningar i vattenresurser och jord has en stor vikt i miljöanalysforskning. Inom detta område pågår forskning som syftar till undersökning av transport och beteendet av mikroföreningar i grund- och ytvatten samt i sediment. Till exempel undersöker ett forskningsprojekt läkemedelsrester i jord och vatten där avloppsslam används som gödselmedel, och andra projekt utreder transport och rening av mikroplaster i dagvatten. Förra året rekryterade avdelningen en lektor inom vattenteknik och en forskare i avloppsvattenteknik och. För att underlätta forskning har två labb byggt byggts upp under 2021: mikroplastanalyslabbet och labbet för mikroföroreningar där avancerat instrument användas för analys av vatten och avloppsvatten samt andra miljöprover. Institutionen för geovetenskaper ansvarar för ett internationellt masterprogram inom vattenteknik och erbjuder två kurser inom vatten och avloppsvatten (Kommunal och industriell avloppsvattenrening och ledningsnät och beredning av dricksvatten). Systemteknikavdelningen har en högt rankad forskning inom datadriven modellering och reglerteknik. På senare år har forskningen inom AI/maskininlärning kraftfullt expanderat vilket bland annat lett till den universitetsgemensamma satsningen ”AI for the Sciences”. Ett viktigt tillämpningsområde vid avdelningen är avloppsvattenrening där avdelningen har bedrivit undervisningsverksamhet och högkvalitativ forskning/doktorandutbildning i över 25 år. Vi har bland annat tagit fram en JAVA-baserad simulator för reningsverk som används både för akademisk utbildning (nationellt och internationellt) samt för utbildning av VA-personal. Sedan 2020 bedriver avdelningen även forskning inom avloppsanalyser för att detektera covidspridning och deltar i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ”CRUSH Covid Uppsala” där samarbete med bland annat Uppsala Vatten och Avlopp sker. Förra året rekryterade avdelningen en mycket framgångsrik forskare, André Teixeira, med forskningsexcellens inom cybersäkerhet (som är ett prioriterat forskningsområde vid institutionen). Det förväntas att från och med 2022 kommer flera forskare vid avdelningen att tillsammans med André tillämpa forskningen inom cybersäkerhet bland annat för vatten- och avloppssystem.

Uppsala universitet, Avdelningen för systemteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast ändrad: 2022-02-02
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL