VA-organisationer

Enköpings kommun

Enköpings kommun har ett större reningsverk med traditionell avloppsreningsteknik (kemfällning, aktivslam-anläggning och rötning av slammet). Verket är i dåligt skick och det är inte möjligt att bygga om. Därför kommer ett nytt reningsverk att byggas på annan plats, planerat att stå klart 2025. Slammet har höga metallhalter vilket gör att det inte är möjligt att återföra till jordbruksmark i dagsläget. Kommunen har även tre mindre reningsverk och ett minireningsverk. Dricksvatten tas från Enköpingsåsen men vi planerar att komplettera detta med en dricksvattenledning från Västerås samt ett vattenverk, planerat till 2027. Dagvattnet renas delvis i två större dagvattenparker. VA-verksamheten drivs i förvaltningsform under samhällsbyggnadsförvaltningen med tekniska nämnden som ansvariga. Det finns en projekt- och planeringsenhet, en stabsfunktion som inkluderar labbverksamheten, samt två driftenheter där den ena sköter ledningsnät och den andra sköter anläggningarna. Enköpings kommun är en utpräglad jordbrukskommun där det finns en tydlig övergödningsproblematik.

Enköpings kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Eskilstuna Energi och Miljö

Eskilstuna Energi & Miljö AB (EEM) är ett bolag ägt av Eskilstuna kommun. EEM verkar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Bolaget har i uppdrag att bedriva konkurrenskraftiga verksamheter inom energi- och miljöområdet som levererar optimal nytta till kunder och invånare med minimal miljöpåverkan. Inom området Vatten & Avlopp arbetar ca 85 medarbetare uppdelat på fem avdelningar, med att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten från hela Eskilstuna kommun. Fyra kommunala avloppsreningsverk finns i kommunen varav det största – Ekeby – tar emot avloppsvatten från ca 100 000 anslutna personer. Reningen på Ekeby RV består av mekanisk rening, biologisk rening med aktivt slam, kemisk rening och efterpolering i en ca 40 hektar stor konstgjord våtmark.

Eskilstuna Energi och Miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 800 miljoner kronor per år och har drygt 210 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun. Vi finns för våra kunder och vi ser oss som engagerade samhällsbyggare som vågar investera i framtiden och tänka nytt. Det gör vi genom att ha en kultur som bygger på trygghet och utveckling, där vi vågar utmana och utvecklas. Där vi alla känner ansvar och möter varje människa med öppenhet. Falu Energi & Vatten har tre avdelningar – Produktion, Reningsverk och Vatten – som äger, driver och förvaltar Falu Energi & Vattens anläggningstillgångar, sköter omhändertagande och rening av spillvatten från hushåll, allmänna anläggningar och industrier, samt producerar dricksvatten till VA-kollektivet. Vi har även ett gemensamt bolag med Borlänge Energi, Lennheden Vatten AB. I bolaget har vi en gemensam vattenproduktion och driftorganisation.

Falu Energi & Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Käppalaförbundet

Käppalaverket ligger på Lidingö nordost om Stockholm. Verket drivs av Käppalaförbundet, som idag består av elva kommuner norr och öster om Stockholm. Dessa är Sigtuna, Vallentuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Täby, Sollentuna, Danderyd, Solna, Lidingö, Nacka och Värmdö. Dessa kommuner har gått ihop för att lösa ett gemensamt problem. Vår uppgift är att ta hand om och rena medlemskommunernas avloppsvatten. Käppalaverket renar avloppsvatten från 580 000 p e och har en konventionell reningsprocess med mekanisk rening, försedimentering, aktivslamprocess, eftersedimentering och sandfilter. Slammet som produceras i reningsprocessen rötas innan det avvattnas och sprids på åkermark. Det avvattnade slammet är ReVAQ-certifierat och används till största del som gödningsmedel på åkermark. Vid rötningsprocessen produceras biogas som uppgraderas till fordonsgas. Årligen produceras ca 4 Mm3 fordonsgas som levereras till SL för att driva ett hundratal bussar i lokaltrafiken. För att uppfylla Vattendirektivet ställs skärpta krav på rening av fosfor och kväve för utsläpp av avloppsvatten från kommunala reningsverk. Käppalaförbundet står dessutom inför kommande utbyggnader genom en regionalisering av VA-verksamheterna i Stockholm. Detta sammantaget innebär att nya tekniker och styrning och optimering av processerna blir allt väsentligare. Mälardalsklustret kan fungera som en plattform för utvecklingen av Käppalaverket och bidra till ett ökat samarbete mellan regionens VA aktörer i de gemensamma frågor aktörerna står inför.

Käppalaförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Mälarenergi

Mälarenergi AB levererar värme, vatten, el, kyla och fibernät till kunder i Mälardalen. Mälarenergi AB är VA-huvudman i Västerås och koncernen ägs av Västerås stad. Avloppsvattnet renas i huvudsak vid Kungsängens avloppsreningsverk som är beläget i de centrala delarna av Västerås. Förutom avloppsreningsverket ansvarar Mälarenergi AB för ytterligare VA-anläggningar som bl.a. vattenverk, vattentorn, pumpstationer, dagvattenanläggningar och ledningsnät runt om i kommunen. Mälarenergi AB verkar i Mälardalsregionen som är en expansiv region vilket ställer höga krav på planering, att vara i framkant och trendspana i framtidsfrågor. Genom att medverka i VA-kluster Mälardalen får Mälarenergi AB en möjlighet att dela erfarenheter med andra VA-organisationer och samtidigt ta del av de senaste inom forskning. Detta kan förhoppningsvis bidra till arbetet att ständigt optimera processerna för att möta framtida utsläppskrav.

Mälarenergi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Nodra

NODRA är ett aktiebolag som ägs av Norrköpings kommun och har ett stort ansvar för att leda och driva utvecklingen mot en hållbar framtid. NODRA AB ansvarar för att hushåll och företag i Norrköpings kommun har rent dricksvatten och att avloppsvatten renas innan det släpps ut i naturen igen. På NODRAs största avloppsreningsverk Slottshagen behandlas avloppsvatten med mekanisk, biologisk och kemisk rening innan det släpps ut i Bråviken. Slammet som avlägsnas vid reningen rötas och återförs som REVAQ-certifierad jordförbättring till åkermark och gasen som bildas används som bränsle för bland annat stadens bussar. Utöver vatten och avlopp säkrar också NODRA en hållbar avfallshantering och ett stabilt bredband i Norrköpings kommun.

Nodra Länk till annan webbplats.

 

Roslagsvatten

Roslagsvatten är ett kommunalägt VA- och avfallsbolag med huvudkontor i Åkersberga. Bolaget ansvarar för bland annat 26 reningsverk i Österåkers kommun, Vaxholms stad, Knivsta kommun, Vallentuna kommun och Ekerö kommun. I dessa reningsverk renas avloppsvatten från ca 110 000 personer. Margretelunds reningsverk, som är den största anläggningen, har en mekanisk rening med steggaller, sandfång, förfällning och försedimentering. Därefter sker den biologiska reningen i en MBBR-process med fördenitrifikation, BOD-oxidation, nitrifikation samt efterdenitrifikation. Slutlig slamseparation sker med flotation. Bolagets övriga reningsverk med kväverening är Ekebyhovs reningsverk i Ekerö kommun och Knivsta reningsverk i Knivsta kommun. Ekebyhovs reningsverk har en aktivslamprocess med fördenitrifikation. I Knivstas reningsverk kombineras aktivslam med en MBBR-process. Roslagsvatten står inför stora förändringar där bland annat ca 10 reningsverk ska läggas ner och ersättas av ett nytt reningsverk för 125 000 personer. Framtagandet av principförslag och systemhandlingar pågår under 2021-2022. Byggstart sker enligt plan under 2023. Ambitionerna för det nya reningsverket är höga och Roslagsvatten behöver ett forum som VA-Kluster Mälardalen för kunskapsutbyten och samarbeten för att nå dit vi vill.

Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Stockholm Vatten och Avfall

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA), som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus, är Sveriges största VA-organisation. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Avlopp från Stockholms stad och sju grannkommuner - vilket motsvarar 1,2 miljoner personer – tas om hand i våra två reningsverk Henriksdal och Bromma där det renas med mekaniska, kemiska och biologiska metoder. Innan det renade avloppsvattnet släpps ut i Östersjön utvinns värme som nyttjas som fjärrvärme i staden. Slammet som avskiljs vid reningen rötas för produktion av biogas som uppgraderas till fordonsbränsle och bland annat driver SL:s bussar. Båda reningsverken är Revaq-certifierade och det rötade slammet sprids på åkermark för återföring av näringsämnen. För att säkerställa god slamkvalitet bedriver SVOA ett aktivt uppströmsarbete. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad. Hos SVOA pågår just nu ett stort ombyggnadsprojekt där Henriksdals reningsverk byggs om till en MBR-process som vid full kapacitet ska kunna rena avloppsvatten från 1 621 000 p.e.

Stockholm Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Syvab

Syvab driver avloppsreningsanläggningen Himmerfjärdsverket belägen i Grödinge i södra Botkyrka. Verkets uppgift är att ta emot och rena avloppsvattnet från hela eller delar av sex kommuner med sammantaget ca 340 000 invånare i sydvästra Storstockholm. Av restprodukterna tillverkar vi biogas och biomull; Himmerfjärdsverket är REVAQ-certifierat sedan 2010. Verket står inför en större ombyggnad de kommande åren, Nya Krav Himmerfjärdsverket (NKH), som kommer leda till en utökning av reningskapaciteten med hjälp av en ny processkonfiguration med kaskadkväverening i kombination med MBR-teknik. Under 2020 färdigställdes en pilotanläggning belägen på verket som speglar processen i den framtida fullskaleanläggningen och där vi dessutom undersöker rening av mikroföroreningar med avslutande GAK-filtrering av det renade permeatet.

Syvab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tekniska verken i Linköping

Tekniska verken i Linköping AB driver Nykvarnsverket, som renar huvuddelen av Linköpings avloppsvatten. Tekniska verken är ett kommunalägt bolag som är verksamt inom områdena vatten, el, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband och biogas. Nykvarnsverket renar årligen ca 17 miljoner m3 avloppsvatten från ca 200 000 p.e., varav 153 000 anslutna personer. Reningsprocessen består av mekanisk rening, förfällning och försedimentering, aktivslamprocess som drivs med intermittent luftning och optimeras med processtyrsystemet STAR. Från biostegen leds vattnet till en ozonreaktor för rening av läkemedelsrester. Efter ozonering sker efterbehandling och kvävepolering i en MBBR-process. Dessutom avskiljs kväve från rejektet från slamavvattningen i en SHARON-reaktor. Processen avslutas med fällning och slutsedimentering. Slammet, som är REVAQ-certifierat, avvattnas i skruvpressar, lagras och återförs till produktiv mark. Tekniska verken ser resurseffektiv rening av såväl näringsämnen som läkemedel och andra mikroföroreningar, anpassning till klimatförändringar och minskad klimatpåverkan som viktiga utmaning för framtiden. VA-kluster Mälardalen är ett viktigt forum för ny kunskap och erfarenhetsutbyten.

Tekniska Verken i Linköping Länk till annan webbplats.


Uppsala Vatten

Uppsala Vatten och Avfall AB ansvarar för kommunens vattenförsörjning och avfallshantering. Med avancerad teknik och stort kunnande levererar bolaget dricksvatten, renar avloppsvatten, tar hand om hushållsavfall, producerar biogas samt återvinner avfall. Bolaget äger och driver 10 avloppsreningsverk i kommunen, varav Kungsängsverket i Uppsala är den största anläggningen. Reningsverket, som är dimensionerat för 200 000 pe, är byggt för långtgående rening av organisk substans och fosfor samt effektiv avskiljning av kväve ur avloppsvattnet. Just nu pågår en tillståndsprocess för att bygga om och ut reningsverket för att kunna ta emot avloppsvatten från 330 000 pe. Det är bland annat planerat att utöka processen med rejektvattenrening, högflödesrening samt läkemedelsrening. Även vid de mindre reningsverken pågår projekt för om- och nybyggnationer. Några områden som Uppsala Vatten kommer att lägga stor vikt vid ur forskningssynpunkt är: resurseffektiva reningsverk, minskad spridning av mikroföroreningar, återvinning av näringsämnen, kol och vatten, samt slamhantering inklusive rötning och avsättning.

Uppsala Vatten Länk till annan webbplats.


Växjö kommun

VA-avdelningen i Växjö tillhör tekniska förvaltningen och har ca 70 medarbetare, fördelade på 4 enheter (Avlopp, Vatten, Distribution och Utveckling) med ca 85 000 personer anslutna i Växjö kommun. VA-verksamheten är viktig i hela samhällsbyggnadsprocessen och avdelningen ansvarar för att VA-försörjning levereras på ett effektivt, hållbart och säkert sätt. Vi har få bräddningar och långt gående avloppsrening pga känsliga recipienter och väl utbyggd dagvattenhantering. På Sundet samrötas och hygieniseras organiskt avfall med slam och rötresten återförs till jordbruk. Vi arbetar aktivt med Växjös hållbarhetsprogram genom att optimera och förbättra verksamheten och delta i utvecklingsprojekt. Motiverade friska medarbetare får vi genom att skapa en god arbetsmiljö, god kommunikation, arbeta tillsammans mot uppställda mål och ha roligt. Nöjda kunder får vi genom att leverera det vi ska, ha ett professionellt bemötande, en hög tillgänglighet och god kommunikation med Växjö kommuns varumärke i åtanke.

Växjö kommun Länk till annan webbplats.

 

Örebro kommun

VA-verksamheten i Örebro ingår i kommunens Tekniska förvaltning. Tekniska förvaltningens uppdrag är att ge örebroarna en god kommunalteknisk service. Förvaltningen ansvarar bland annat för gator, trafik, parker, avfall samt vatten och avlopp. Kommunens största reningsverk, Skebäcksverket, tar varje dygn emot ca 42 000 m3 avloppsvatten från ca 120 000 personer. Avloppsvattnet renas mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Den biologiska reningen sker med aktivslamprocess och den kemiska reningen sker främst med järnsulfat som fällningskemikalie. Slammet som avskiljs i reningsprocessen stabiliseras genom rötning. Skebäcksverket är REVAQ-certifierat och slammet återförs till stor del till produktiv mark efter långtidslagring. Större delen av biogasen som produceras vid rötningen uppgraderas till fordonsgas. Skebäcksverket byggs för närvarande om för att möta nya krav bland annat beträffande införande av kväverening. En utmaning i det projektet är styrning och processoptimering. Verket fokuserar också på att minska klimatpåverkan genom energieffektiviseringar och optimering av biogasproduktionen. Förhoppningen är att samarbetet inom VA-kluster Mälardalen bidrar till en utveckling inom bland annat de här områdena!

Örebro kommun Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2022-02-02
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL