Disputationer på Lunds universitet: Magnus Arnell, Kimberly Solon och Ramesh Saagi

Tre disputationer har genomförts på Lunds universitet, där matematiska modeller av avloppsreningsprocessen tillämpats på olika sätt.

Magnus Arnell disputerade med avhandlingen "Performance Assessment of Wastewater Treatment Plants - Multi-Objective Analysis Using Plant-Wide Models Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.".

I avhandlingen beskrivs hur olika miljöpåverkansfaktorer såsom bildning av växthusgaser, elenergiförbrukning och utsläpp av näringsrikt avloppsvatten samverkar på avloppsreningsverk. Samverkan har studerats med hjälp av matematiska modeller som beskriver den dynamiska reningsprocessen. Den etablerade modellplatformen Benchmark simulation model har utvidgats för att kunna beskriva lustgasbildning, luftningsutrustningens påverkan på elenergiförbrukningen samt hur biogasproduktionen påverkas av samrötning med flera olika substrat. Resultaten från modellen har analyserats med livscykelanalyser för att studera avloppsreningsverkets globala miljöpåverkan.

Resultaten visar att det går att förbättra reningsgraden på avloppsreningverk utan att för den skull öka utsläppen av växthusgaser, även om ökad reningsgrad ofta innebär ökad kemikalieanvändning som i sin tur ger upphov till stor förbrukning av naturresurser.   

 

Ramesh Saagi disputerade med avhandlingen "Benchmark Simulation Model for Integrated Urban Wastewater Systems - model development and control strategy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.".

I avhandlingen beskrivs hur reningsverksmodellen Benchmark simulation model har utvidgats och sammankopplats med modeller för avloppsledningsnät och recipient.

Ett modellbibliotek har utvecklats där bl.a. inflöden till reningsverk (flöde och koncentrationer av föroreningar) kan simuleras. En uppsättning modeller har även utvecklats för olika typer av avloppsledningsnät och påverkan på recipient. Utvärderingskriterier för hur recipienten påverkas av reningsgrad och bräddningar har varit en viktig del för att kunna utvärdera avloppssystemets påverkan på recipienten.

Resultaten indikerar att en optimerad av reningsverket eller ledningsnätet, inte alltid leder till förbättrad vattenkvalitet hos recipienten.

Den utvidgade modelleringsplatformen, Benchmark simulation model - Urban water systems (BSM-UWS) finns tillgänglig som "open-source" verktyg för den intresserade.

 

Kimberly Solon disputerade med avhandlingen "Extending Wastewater Treatment Process Models for Phosphorus Removal and Recovery - A Framework for Plant-Wide Modelling of Phosphorus, Sulfur and Iron Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster."

I avhandlingen beskrivs hur reningsverksmodellen Benchmark simulation model har kompletterats med interaktioner av fosfor, järn och svavel i olika former. Fosfor är en viktig resurs som kan utvinnas på reningsverk i framtiden. För att få bättre förståelse för hur fosforutvinning på reningsverk påverkar övriga reningsprocesser kan modeller vara användbara.

I avhandlingen har kemisk jämvikt i vattenfas, vatten-gas jämvikt, utfällning och inverkan på biologiska processer modellerats för de tre ämnena. Järn och svavel påverkar och påverkas av fosfor i olika former och har därför även modellerats.

Resultaten visar att pH-värdet och jämvikten för de tre ämnena kunde modelleras väl för aktivslamprocessen.

Senast ändrad: 2017-07-21
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL