SVU rapport: Användning av Anammox för en förbättrad kväveavskiljning vid avloppsverk

I rapporten beskrivs försök med anammoxprocessen som utförts i pilotskala på Hammarby Sjöstadsverket mellan 2010-2014. Syftet var att studera om anammoxprocessen kan tillämpas i huvudströmmen med låga ammoniumhalter (45 mg/L) samt låga temperaturer (10-13 grader). Sammansättningen av bakterier i biofilmsbärare studerades vid de olika processförutsättningarna. Försöken visade att långsamväxande bakterier kan hållas kvar även vid låga temperaturer och ammoniumhalter. Det var dock svårt att bibehålla en robust anammoxprocess på grund av att anammoxbakterierna blev utkonkurrerade av nitritoxiderande bakterier (NOB).

Senast ändrad: 2016-03-17
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL