SVU rapport: Minska utsläpp av växthusgaser från rening av avlopp och hantering av avloppsslam

Utsläpp av lustgas och metan har mätts från rening av rejektvatten med anammoxteknik och med nitrifikation-denitrifikation i SBR, samt från lagring och spridning av slam. Utsläppen har tolkats i en miljösystemanalys av reningsverket och slamhanteringskedjan.

Senast ändrad: 2015-08-31
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL