SVU rapport: Modellering av lustgasemmisioner från SBR- och anammoxprocesser för rejektvattenbehandling

Rening av kväverikt rejektvatten kan skapa utsläpp av lustgas (N20) som har en stor klimatpåverkan. För att förstå när lustgas bildas i rejektvattenprocesser har matematiska modeller tagits fram inom ramverket BSM2. Modellerna beskriver rejektvattenrening med satsvis rening (SBR) och med anammoxprocess. Modellerna har validerats med mätdata från Slottshagens ARV och Sjöstadsverket och kan användas för att simulera hur förändrad drift kan minska lustgasutsläpp.

Senast ändrad: 2016-03-17
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL