SVU rapport: Rötning med integrerad slamförtjockning för ökad biogasproduktion

Ett tre år långt fullskaleförsök med tekniken Extended Sludge Retention Time (EXRT) på Himmerfjärdsverket redovisas i en SVU rapport.

Projektet har utvärderat en process för integrerad slamförtjockning kallad Extended Sludge Retention Time (EXRT) som innebär att redan rötat slam avvattnas och återcirkuleras till rötkammaren. Detta innebär att uppehållstiden för fasta ämnen (Solids Retention Time, SRT) kan förlängas och delvis frikopplas från den hydrauliska uppehållstiden (Hydraulic Retetion Time, HRT). Syftet med en förlängd uppehållstid för fasta ämnen var att öka utrötningsgraden och/eller möjliggöra en ökad organisk belastning med konstant rötkammarvolym. Det senare är särskilt intressant för reningsverk som behöver kompensera för nedsatt rötkapacitet i samband t ex renovering av rötkammare, eller ökade inflöden av substrat när nybyggnation av rötkammarvolymer inte är ett alternativ.

Två olika driftstrategier utvärderades i fullskala med tre rötkammare med storleken 4300 kbm. Det gick inte att påvisa en förhöjd specifik biogasproduktion på 10%, med förlängd uppehållstid för fasta ämnen. Detta berodde dock delvis på osäkra mätvärden från gasflödesgivare samt att utrötningsgraden redan var hög hos referensrötkammaren. Det var däremot möjligt att öka den organiska belastningen med över 45% med bibehållen utrötningsgrad och gasutbyte. Värmeväxlingskretsen påverkades negativt av rötslammet med TS-halter över 6.5%.

Läs mer i SVU rapport 2016-06 Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2016-06-17
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL