Organisation

Klustergrupp

Deltagare: En representant från varje medlemsorganisation, 18 personer (2018).
Aktiviteter: Klusterrepresentanten är en naturlig länk mellan klustret och sin organisation och vidarebefordrar information mellan dessa. Klustergruppen träffas 1-2 gånger/år på klustergruppsmöte för att:

 • Besluta om representanter i styrgrupp och ledningsgrupp,
 • Ge synpunkter på verksamhetsplan och verksamhetsberättelse,
 • Diskuterar klustrets utveckling och kan komma med idéer och förslag kring verksamheten.

Styrgrupp

Deltagare: Representanter från klustrets VA-organisationer, Svenskt Vatten, adjungerade experter samt klustrets ordförande och sekreterare (adjungerade)
Aktiviteter: 4-6 möten/år

 • Följer upp projektet VA-kluster Mälardalen och dess leveransåtaganden. Styrgruppens medlemmar förväntas också i kraft av sina kunskaper och erfarenheter bidra till att utveckla klustret.
 • Större förändringar av inriktning på projekt ska godkännas styrgruppen. Till sådana förändringar räknas även start av större delprojekt som inte angetts i ansökan.
 • Styrgruppen tar beslut om verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

Ledningsgrupp

Deltagare: Tre representanter för VA-organisationerna utifrån geografisk spridning, en representant från varje lärosäte och institut, 12 personer (2018).
Aktiviteter: 2-3 möten/år

 • Leder den löpande verksamheten inom ramen för klusteransökan.
 • Bereder klustergruppsmöten och Internat.
 • Tar fram verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ansökningar.
 • Initierar arbete inom arbetsgrupper.
 • Behandlar under året förslag från klustergrupp och styrgrupp.

Arbetsgrupp utbildning

Deltagare: En representant från respektive lärosäte.
Aktiviteter: Diskuterar utbildningssamarbeten inom klustret, 4-6 möten/år.

Ämnesgrupper

Deltagare: I ämnesgrupperna medverkar personer från såväl klusterorganisationer som utomstående organisationer.

Processmodellering: Syftet är att personal på svenska reningsverk ska få ökad förståelse och kunskap om processmodellering och i större utsträckning använda modellering och simulering i sitt utvecklingsarbete och/eller driftsarbete. I nätverket ges personer med intresse för modellering – från industri, institut och akademi – möjlighet till fördjupande diskussioner och erfarenhetsutbyte. Genom att genomföra workshops med olika teman ser gruppen till att lyfta aktuella frågeställningar samt att redovisa pågående eller avslutade projekt med inriktning på modellering. 

Uppströmsarbete: Syftet är att kartlägga och sammanställa kunskap om samhällets tillförsel av oönskade ämnen till avloppsvatten och miljön via växtnäringsresursen slam och att finna lösningar som minimerar spridningen av miljöfarliga ämnen via dessa vägar. Ämnesgruppens syfte är också att kommunicera med VA-branschen, och främst medlemmarna i VA-kluster Mälardalen, om kunskapsbehov, projektidéer och resultat i form av ny och/eller sammanställd kunskap. Gruppen organiserar workshops där kunskapsbehov och projektidéer diskuteras, vilket inte sällan mynnar ut i gemensamma projekt. 

 

Senast ändrad: 2019-08-26
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL